Koura 1997

Bibliografia: Toshio Koura, Nihongo ni okeru Itariago kara no shakuyōgo, in "Hiroshima Daigaku Bungakubu Kiyō" 57 (3), 1997.

Lingua di interesse: Giapponese

Lingua della risorsa: Giapponese

Livello di affidabilità della fonte: Fonte autorevole

Anno: 1997

Tipo: Studio